top of page
Image by Jose Luis Sanchez Pereyra
dekorativní Shape
Provozní řád

Jógové studio Jóga Pozornosti, provozovatelka studia Bc. Eva Liptajová, Dlouhá 50, 77900 Olomouc,

IČ: 70590290, vydává tento provozní řád, který je zcela závazný pro zákazníky a návštěvníky (dále jen zákazník) studia 

Jóga Pozornosti (dále jen studio)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1    Tento provozní řád je vypracován v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění a slouží  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků studia. 

I.2    Zákazníkem se stává každý, kdo vstupuje do prostor studia.

I.3   Studio je určeno ke sportovnímu využití a ke cvičení jógy.

I.4   Provozní doba studia, vč. rozvrhu lekcí či akcí, je zveřejněna na webových stránkách, přičemž provozovatelka si vyhrazuje právo rozvrh lekcí či akcí a provozní dobu kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí či akcí zrušit, což oznámí na webových stránkách, popř. zasláním SMS registrovaným účastníkům. 


II. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZÁKAZNÍKŮ

II.1   Zákazník je povinen při užívání služeb Studia dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních zákazníků a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia. Zákazník je povinen užívat zařízení a prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

II.2   Zákazník vykonává ve Studiu veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 

II.3  Zákazník není oprávněn ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti.

II.4   Zákazník rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy či dalších akcí. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora vždy před začátkem lekce. Zákazník i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

II.5   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se zákazník řídí podle vlastního uvážení. Zákazník bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví zákazníka, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Zákazník je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

II.6   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené pro těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře, a od 13. týdne těhotenství.

II.7 Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku zákazníka způsobenou jiným zákazníkem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia.

II.8 První pomoc zajišťuje příslušný lektor. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. V případech, kdy si to situace vyžádá, recepce Studia volá bezodkladně Záchrannou službu 155.

II.9 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol či jiné omamné látky.

II.10 Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti zákazníků Studia. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1   Provozovatelka je oprávněna tento Provozní řád kdykoli měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia a na webových stránkách.
III.2   Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia je možné zasílat na e-mail: eva.liptajova@gmail.com
III.4   Zákazníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 

Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1. 2021

Děkuji Vám za pochopení a ze srdce se na Vás těším. Namasté ॐ

bottom of page